Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Internat

Poprzez ofertę resocjalizacyjną chcemy nauczyć naszych wychowanków radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kształcimy ich podstawowe umiejętności praktyczne oraz społeczne. Odbywa się to w ramach zajęć organizowanych na terenie placówki oraz poza nią.

Wychowankowie w trakcie roku szkolnego uczestniczą w zajęciach kierowanych dotyczących różnych sfer życia. Są to zajęcia cykliczne, a każdy cykl zawiera od 5 do 15 tematów, w zależności od potrzeb.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowanie praktycznych umiejętności życiowych - to cykl zajęć, który obejmuje naukę podstawowych umiejętności życiowych, poczynając od porządków i prania czy prasowania, kończąc na prostych naprawach sprzętu gospodarstwa domowego czy drobnych pracach remontowych. Wychowankowie zdobywają również podstawowe umiejętności związane z estetyką wokół siebie (opieka nad roślinami, dekorowanie pomieszczeń, zakładanie własnego ogródka). Cykl ten zawiera również zajęcia dotyczące profilaktyki i zabezpieczenia przed niepożądanym ojcostwem oraz podstawowej wiedzy związanej z opieką zdrowotną. Duży nacisk kładziemy na nauczenie wychowanków załatwiania spraw w urzędach i poruszania się w instytucjach państwowych. Tutaj też mieści się nauka podstawowych umiejętności kulinarnych, także w połączeniu z poznawaniem zasad zdrowego odżywiania się i kalkulacją cen.
Kształtowanie umiejętności społecznych - to cykl zajęć, które uczą funkcjonowania w środowisku otwartym zgodnego z obowiązującymi normami oraz podstawowych zasad współżycia społecznego.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych – to cykl zajęć związanych z nauką radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Staramy się nauczyć naszych wychowanków zachowań asertywnych, kompromisowych, nieagresywnych. Pokazujemy sposoby zdobywania przyjaciół, ich uznania i akceptacji, uczymy jak rozmawiać z innymi, jak się zachować w różnych sytuacjach życiowych, jak rozwiązywać konflikty w najbliższym środowisku w sposób uznany społecznie.
Kształtowanie postawy tolerancji – to cykl, w skład którego wchodzą zajęcia dotyczące zasad postępowania w grupie, przyjmowania nowych kolegów. Dążymy do wykształcenia odpowiednich postaw w stosunku do innych, szczególnie słabszych i nowoprzybyłych. Uważamy, że nauka właściwego podejścia do innych na terenie zakładu znajdzie odzwierciedlenie w relacjach z innymi także poza nim.
Nauka gospodarowania pieniędzmi – to zajęcia, na których uczymy wychowanków, jak gospodarować pieniędzmi, zarówno zarobionymi w zakładzie, jak i poza nim. Uczymy kalkulacji potrzeb i wydatków, rezygnowania z rzeczy najmniej przydatnych na korzyść tych najpotrzebniejszych. Uczymy także, jak korzystać z usług banku.
Zajęcia dot. zdrowego stylu życia i zapobiegania uzależnieniom – główne problemy poruszane w ramach cyklu to zapobieganie chorobom (szczególnie cywilizacyjnym) oraz zapobieganie uzależnieniom. Duży nacisk kładziemy na profilaktykę AIDS, ale także na kształtowanie prawidłowych postaw w stosunku do ludzi chorych.
Aktywne poszukiwanie pracy – to cykl zajęć od podstaw przygotowujących do poszukiwania pracy. Uczymy młodzież jak przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak zadbać o pozytywny wizerunek, jak podwyższać kwalifikacje czy zdobyć pracę za granicą. Staramy się ukazywać wychowankom, że osiąganie sukcesów zawodowych to jedna z możliwości samorealizacji, zadowolenia.
Edukacja prawna – to cykl zajęć, w ramach których zapoznajemy wychowanków nie tylko z głównymi zasadami pobytu w placówce, obowiązującymi regulaminami, podstawami zwolnienia z zakładu. Uczymy ich również pisać różnego rodzaju pisma urzędowe, m. in. do sądów (np. rozłożenie na raty grzywny). Część zajęć poświęcona jest kodeksowi pracy, aby wychowankowie przed podjęciem zatrudnienia znali swoje prawa i obowiązki oraz prawa i obowiązki pracodawcy.
Zajęcia „niedzielne” – to zajęcia w trakcie których uczymy różnych form spędzania wolnego czasu zgodnie z obowiązującymi normami społeczno – moralnymi. Wychowankowie rozwijają zainteresowania, poszerzają wiedzę. Organizowane są spotkania z wybitnymi ludźmi kultury czy sportu.
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Większość zajęć odbywa się na terenie placówki, chociaż jest możliwe organizowanie ich na zewnątrz, jeżeli wymaga tego sytuacja, np. wyjazd do Urzędu Pracy czy innych lokalnych instytucji, wyjazdy na różnego rodzaju imprezy kulturalno – oświatowo – sportowe. Na terenie zakładu znajduje się również kościół, który służy zarówno wychowankom, jak i okolicznym mieszkańcom. Wychowankowie chętnie uczestniczą w mszach – uczą się właściwych zachowań oraz szacunku dla religii. Około 10 wychowanków pełni posługę podczas mszy jako ministranci. Ksiądz wspólnie z młodzieżą przygotowuje dla lokalnej społeczności imprezy związane z obchodami świąt kościelnych (np. Jasełka, Boże Ciało, ”Parafiada”) oraz dba o zakładowy cmentarz.
Dodatkowo każda grupa wychowawcza współpracuje z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym. Są to: Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, Biuro Ochrony Środowiska w Warszawie, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Żyrardowie, Nadleśnictwo, Bank Żywności w Łodzi. Wychowankowie wykonują prace porządkowe, remontowe i dekoracyjne. Pomagają także w innych pracach, np. wyprowadzają niepełnosprawnych podopiecznych na spacery, organizują imprezy zabawowo – rekreacyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, urządzają pikniki na terenie naszego zakładu, na które zapraszają podopiecznych współpracujących placówek. Organizują zbiórkę żywności dla zwierząt, które dokarmiają w okresie zimowym, cyklicznie wyjeżdżają do Warszawy pomagając w akcji recyclingowej. Takie przedsięwzięcie stwarza naszym wychowankom możliwość rozbudzenia w sobie empatii i tolerancji oraz pozwala na odkrywanie pozytywnych cech ich charakteru.
W bieżącym roku szkolnym wychowawcy rozpoczęli pracę metodą projektu. Z ciekawszych, zrealizowanych projektów można wymienić organizację Przeglądu Twórczości Artystycznej w Puszczy Mariańskiej, zbiórkę żywności w okresie świąt Bożego Narodzenia, aukcję samodzielnie wykonanych ozdób świątecznych "Przez pasję do pieniędzy”.
 
 
Oprócz wyżej wymienionych form aktywności, warto wspomnieć ciekawsze imprezy i przedsięwzięcia, których współorganizatorami i uczestnikami są nasi wychowankowie:
  • organizacja Dnia Studzieńca – doroczna impreza upamiętniająca rocznicę powstania placówki, w ramach której odbywają się m.in. bieg sztafetowy o puchar dyrektora, wyścig pojazdów skonstruowanych przez wychowanków, turniej piłki nożnej
  • udział w rajdach rowerowych organizowanych przez Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej
  • udział w ogólnopolskiej imprezie "Polska biega”
  • uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie "Jestem kibicem przez duże K”
  • praca na stoisku podczas Warszawskich Dni Recyklingu
  • realizacja projektu "Ku samodzielności” poprzez wyjazdy do Urzędu Pracy, PCPR, WORD itp.
  • organizacja I edycji Olimpiady Sportowej o Puchar Przechodni z udziałem zespołów z Zakładem Poprawczym w Koszalinie, Konstantynowie Łódzkim i uczniów ze szkół lokalnych
  • koncert kolęd i organizacja "Andrzejek” w Domu Pomocy Społecznej
  • wyjazdy wędkarskie.