Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne

Data dodania:08.05.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PRACE REMONTOWE W OBIEKTACH ZAKŁADU POPRAWCZEGO W STUDZIEŃCU - 02/ZP/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

 Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, krajowy numer identyfikacyjny 32339300000, ul. Studzieniec , 96330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 318 170, e-mail rafszulc@zpstudzieniec.pl, faks 046 8318191 w. 210. adres strony internetowej (URL): www.zpstudzieniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakłady poprawcze

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.zpstudzieniec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.zpstudzieniec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Inny sposób: w formie papierowej

Adres: Zakład poprawczy w Studzieńcu, 96-330 Puszcza Mariańska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w obiektach Zakładu Poprawczego w Studzieńcu Numer referencyjny: 02/ZP/18 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: wszystkie części zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I 1. Remont pomieszczeń w budynku grupy internatowej II, w tym: malowanie olejne i emulsyjne 3 szt. sypialni, korytarzy górnych i dolnych, klatki schodowej, łazienek szatni i magazynku, ułożenie tynku mozaikowego żywicznego w korytarzach i klatce schodowej, wykonanie wylewek i ułożenie wykładzin dywanowych płytkowych w sypialniach oraz zmywalnych w korytarzach, wymiana listew przypodłogowych i odbojowych oraz drzwiczek skrzynki rozdzielczej elektrycznej. Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi PCV wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach magazynku, łazienki dolnej i szatni. 2. Remont łazienki w budynku grupy internatowej IV w tym: wymiana kanalizacji i wyprowadzenie odpływu wraz z montażem studzienki kanalizacyjnej, połączenie odpływu z siecią kanalizacyjną, wymiana płytek ściennych i podłogowych oraz armatury łazienkowej. 3. Wymiana drzwi wewnętrznych (świetlica) w budynku grupy internatowej I. 4. Wymiana drzwi wewnętrznych (kuchenka) w budynku szpitalika. 5. Malowanie pasa podrynnowego budynków grupy internatowej I i III. 6. Malowanie pomieszczeń dolnych kuchni (zmywalnia, szatnia, wentylatornia, korytarze). 7. Remont schodów przed wejściem do grupy internatowej III. 8. Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym – stołówka.

Część II: 1. Remont budynku garaży, w tym: wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami, remont kominów - 2 szt., naprawa więźby dachowej, prace tynkarskie wewnątrz budynku wymiana i uzupełnienie tynków, malowanie emulsyjne ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie uziemienia budynku.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 Dodatkowe kody CPV:45262690-4

II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data rozpoczęcia: 05/06/2017 data zakończenia: 28/07/2017

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 PLN. Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 zł oraz dysponuje osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6

SEKCJA IV:

PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 00.80 Gwarancja 00.20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/05/2018, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6)   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Remont pomieszczeń w budynku grupy internatowej II, w tym: malowanie olejne i emulsyjne 3 szt. sypialni, korytarzy górnych i dolnych, klatki schodowej, łazienek szatni i magazynku, ułożenie tynku mozaikowego żywicznego w korytarzach i klatce schodowej, wykonanie wylewek i ułożenie wykładzin dywanowych płytkowych w sypialniach oraz zmywalnych w korytarzach, wymiana listew przypodłogowych i odbojowych oraz drzwiczek skrzynki rozdzielczej elektrycznej. Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi PCV wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach magazynku, łazienki dolnej i szatni. 2. Remont łazienki w budynku grupy internatowej IV w tym: wymiana kanalizacji i wyprowadzenie odpływu wraz z montażem studzienki kanalizacyjnej, połączenie odpływu z siecią kanalizacyjną, wymiana płytek ściennych i podłogowych oraz armatury łazienkowej. 3. Wymiana drzwi wewnętrznych (świetlica) w budynku grupy internatowej I. 4. Wymiana drzwi wewnętrznych (kuchenka) w budynku szpitalika. 5. Malowanie pasa podrynnowego budynków grupy internatowej I i III. 6. Malowanie pomieszczeń dolnych kuchni (zmywalnia, szatnia, wentylatornia, korytarze). 7. Remont schodów przed wejściem do grupy internatowej III. 8. Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym – stołówka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45262690-4

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 27/07/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 00.80

gwarancja 00.20 6)

Część nr: 2 Nazwa: część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont budynku garaży, w tym: wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami, remont kominów - 2 szt., naprawa więźby dachowej, prace tynkarskie wewnątrz budynku wymiana i uzupełnienie tynków, malowanie emulsyjne ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie uziemienia budynku.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45262690-43)

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4)Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/07/20175) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 00.80

gwarancja 00.20

załączniki:

 

 

SIWZ_02ZP18_remonty.pdf

 

zalacznik_1A_czesc_I.pdf

 

zalacznik_1B_czesc_II.pdf

 

zalacznik_1C_specyfikacja_techniczna_remonty.pdf

 

zalacznik_1D_informacja_dot_bezp_i_ochrony_zdrowia.pdf

 

zalacznik_2_do_SIWZ_Wykaz_robot_wykonanych.pdf

 

zalacznik_3_do_SIWZ_Wykaz_osob_do_kierowania_robotami.pdf

 

zalacznik_4_do_SIWZ_wzor_osw_o_nieprzynaleznosci_do_grup_kapit.pdf

 

zalacznik_5_do_SIWZ_wzor_osw_o_przynaleznosci_do_grupy_kapit.pdf

 

zalacznik_6_do_SIWZ_oswiadczenie_wykluczenie.pdf

 

zalacznik_7_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_udzialu.pdf

 

zalacznik_8_do_SIWZ_wzor_formularza_oferty.pdf

 

zalacznik_9_wzor_umowy.pdf