Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne

Data dodania:29.05.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PRACE REMONTOWE W OBIEKTACH ZAKŁADU POPRAWCZEGO W STUDZIEŃCU - 03/ZP/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, krajowy numer identyfikacyjny 32339300000, ul. Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 318 170, e-mail rafszulc@zpstudzieniec.pl, faks 046 8318191 w. 210. adres strony internetowej (URL): www.zpstudzieniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakłady poprawcze

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (nie dotyczy)

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.zpstudzieniec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zpstudzieniec.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

w formie papierowej

Adres: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w obiektach Zakładu Poprawczego w Studzieńcu Numer referencyjny: 03/ZP/18

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: - Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: wszystkie części zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I 1. Remont pomieszczeń w budynku grupy internatowej II, w tym: malowanie olejne i emulsyjne 3 szt. sypialni, korytarzy górnych i dolnych, klatki schodowej, łazienek szatni i magazynku, ułożenie tynku mozaikowego żywicznego w korytarzach i klatce schodowej, wykonanie wylewek i ułożenie wykładzin dywanowych płytkowych w sypialniach oraz zmywalnych w korytarzach, wymiana listew przypodłogowych i odbojowych oraz drzwiczek skrzynki rozdzielczej elektrycznej. Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi PCV wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach magazynku, łazienki dolnej i szatni. 2. Remont łazienki w budynku grupy internatowej IV w tym: wymiana kanalizacji i wyprowadzenie odpływu wraz z montażem studzienki kanalizacyjnej, połączenie odpływu z siecią kanalizacyjną, wymiana płytek ściennych i podłogowych oraz armatury łazienkowej. 3. Wymiana drzwi wewnętrznych (świetlica) w budynku grupy internatowej I. 4. Wymiana drzwi wewnętrznych (kuchenka) w budynku szpitalika. 5. Malowanie pasa podrynnowego budynków grupy internatowej I i III. 6. Malowanie pomieszczeń dolnych kuchni (zmywalnia, szatnia, wentylatornia, korytarze). 7. Remont schodów przed wejściem do grupy internatowej III. 8. Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym – stołówka. Część II 1. Remont budynku garaży, w tym: wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami, remont kominów - 2 szt., naprawa więźby dachowej, prace tynkarskie wewnątrz budynku wymiana i uzupełnienie tynków, malowanie emulsyjne ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie uziemienia budynku.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 Dodatkowe kody CPV: 45262690-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data rozpoczęcia: od chwili podpisania umowy, data zakończenia: 31/08/2018

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 PLN. Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 zł oraz dysponuje osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

SEKCJA IV:

PROCEDURA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: - tak, Informacja na temat wadium Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN IV.

1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: - nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: - nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: - nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: - nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: - nie

IV.1.6) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa nie będzie zawarta, zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.1.7) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej - nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 00.80 Gwarancja 00.20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne - nie

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: zamawiający nie będzie prowadził dialogu konkurencyjnego

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: nie dotyczy I

V.4) Licytacja elektroniczna; zamawiający nie będzie prowadził licytacji elektronicznej.

IV.5) ZMIANA UMOWY Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (nie dotyczy)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14/06/2018, godzina: 11:30,

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Remont pomieszczeń w budynku grupy internatowej II, w tym: malowanie olejne i emulsyjne 3 szt. sypialni, korytarzy górnych i dolnych, klatki schodowej, łazienek szatni i magazynku, ułożenie tynku mozaikowego żywicznego w korytarzach i klatce schodowej, wykonanie wylewek i ułożenie wykładzin dywanowych płytkowych w sypialniach oraz zmywalnych w korytarzach, wymiana listew przypodłogowych i odbojowych oraz drzwiczek skrzynki rozdzielczej elektrycznej. Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi PCV wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach magazynku, łazienki dolnej i szatni.2. Remont łazienki w budynku grupy internatowej IV w tym: wymiana kanalizacji i wyprowadzenie odpływu wraz z montażem studzienki kanalizacyjnej, połączenie odpływu z siecią kanalizacyjną, wymiana płytek ściennych i podłogowych oraz armatury łazienkowej.3. Wymiana drzwi wewnętrznych (świetlica) w budynku grupy internatowej I. 4. Wymiana drzwi wewnętrznych (kuchenka) w budynku szpitalika.5. Malowanie pasa podrynnowego budynków grupy internatowej I i III. 6. Malowanie pomieszczeń dolnych kuchni (zmywalnia, szatnia, wentylatornia, korytarze). 7. Remont schodów przed wejściem do grupy internatowej III. 8. Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym – stołówka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45262690-4

3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie cena 00.80 gwarancja 00.20

Część nr: 2 Nazwa: część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont budynku garaży, w tym: wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami, remont kominów - 2 szt., naprawa więźby dachowej, prace tynkarskie wewnątrz budynku wymiana i uzupełnienie tynków, malowanie emulsyjne ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie uziemienia budynku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45262690-4

3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie cena 00.80 gwarancja 00.20

 

SIWZ_03ZP18_remonty.pdf

zalacznik_1A_czesc_I.pdf

zalacznik_1B_czesc_II.pdf

zalacznik_1C_specyfikacja_techniczna_remonty.pdf

zalacznik_1D_informacja_dot_bezp_i_ochrony_zdrowia.pdf

zalacznik_2_do_SIWZ_Wykaz_robot_wykonanych.pdf

zalacznik_3_do_SIWZ_Wykaz_osob_do_kierowania_robotami.pdf

zalacznik_4_do_SIWZ_wzor_osw_o_nieprzynaleznosci_do_grup_kapit.pdf

zalacznik_5_do_SIWZ_wzor_osw_o_przynaleznosci_do_grupy_kapit.pdf

zalacznik_6_do_SIWZ_oswiadczenie_wykluczenie.pdf

zalacznik_7_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_udzialu.pdf

zalacznik_8_do_SIWZ_wzor_formularza_oferty.pdf

zal_nr_9_wzor_umowy.pdf

zalacznik_10_klauzula_obowiazku_informacyjnego_RODO.pdf