Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.
Tu jesteś: Strona główna Szkoły

Historia naszego zakładu | tutaj

Szkoły

W placówce funkcjonują szkoły: szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi, branżowa szkoła I stopnia z klasą II zasadniczej szkoły zawodowej.

W oddziałach gimnazjalnych uczniowie przyuczają się do zawodów: ogrodnik, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W branżowej szkole I stopnia uczniowie uczą się w zawodach: stolarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Do czego dążymy, czego chcemy...

Chcemy, aby w naszej szkole uczniowie:

• Zdobywali wiedzę i umiejętności porównywalne ze szkołą środowiskową i mogli aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się.

• Znali i respektowali normy moralne.

• Kształcili umiejętności życiowe korzystając w procesie uczenia się z możliwości jakie niesie środowisko otwarte.

• Utrzymywali z nauczycielami bliskie kontakty otwarte na siebie.

• Mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań poza lekcjami, czuli się współgospodarzami szkoły mającymi istotny wpływ na jej kształt i wygląd.

Chcemy, pracować w zespole, w którym czujemy się bezpiecznie tzn.:

• Mamy stały plan pracy i konkretny zakres obowiązków.

• Mamy zagwarantowany przez dyrektora dobry warsztat pracy.

• Wspieramy się w rozwiązywaniu problemów i możemy na siebie liczyć.

 

 

OFERTA RESOCJALIZACYJNA SZKÓŁ W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W STUDZIEŃCU

1. SFERA DYDAKTYCZNA.

Ukończenie Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi przysposabiającymi do zawodu w przyjaznych warunkach. Uczniowie otrzymują wszechstronna pomoc w nadrobieniu dotychczasowych zaległości szkolnych. Indywidualne podejście do każdego ucznia pozwala na przełamanie niechęci do nauki wynikającej z negatywnych doświadczeń szkolnych. Szkoła posiada dobrą bazę materialną i doświadczoną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze jak również organizowana jest dla nich pomoc koleżeńska ze strony zdolniejszych. Systematyczna praca nauczycieli ma prowadzić do tego by uczniowie osiągali wyniki na miarę swoich możliwości. Stosujemy sprawdzone systemy motywacyjne i pozytywne wzorce osobowe by zachęcić uczniów do nauki. Zajęcia są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz metod aktywizujących a tempo pracy dostosowane jest do możliwości percepcji uczniów. W uzasadnionych przypadkach stosowane jest indywidualne obniżenie wymagań programowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Podstawą tego jest dobre zdiagnozowanie realnych umiejętności uczniów często dalece odbiegających od formalnie stwierdzonego poziomu szkolnego. Ważną rolę odgrywa przedmiot przysposobienie do pracy. Uczęszczając na zajęcia warsztatowe uczniowie odkrywają w sobie predyspozycje do konkretnego zawodu. Przechodzą swoistą preorientacje zawodowa pozwalającą wybrać zawód, który w przyszłości zapewni im uczciwe życie i będzie źródłem satysfakcji. W ramach tego przedmiotu mogą poznać warunki pracy i wymagania w zawodach: ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz i stolarz. W warsztatach pracują doświadczeni nauczyciele zawodu będący w stanie pomóc uczniom w podjęciu właściwej decyzji o swojej przyszłości.

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia z klasą drugą Zasadniczej Szkoły Zawodowej pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych w atrakcyjnych zawodach:

• Stolarz

• Kucharz

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna w oparciu o nowoczesną bazę warsztatową doskonale przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych potwierdzających zdobycie kwalifikacji w zawodzie. Średnia zdawalność tych egzaminów przez naszych uczniów przekracza 80% a w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 100%. Wszyscy absolwenci z tego roku uzyskali dyplomy w swoich zawodach. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie produkcyjnym warsztatów szkolnych i IGB MAZOWIA nabywając potrzebnych umiejętności zawodowych. Duża liczba godzin pracy w warsztatach procentuje dobrymi wynikami na egzaminach. Szeroki asortyment robót pozwala kształtować wiele różnorodnych umiejętności. Uczniowie klas kończących objęci są programem usamodzielniania, który pomaga im odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu szkoły

2. SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA.

Dążymy do osiągnięcia modelu absolwenta, który posiada następujące cechy:

• ma poczucie własnej godności i wartości

• zna i przestrzega normy społeczne

• jest przygotowany do dalszego etapy nauki lub pracy

• jest kulturalny i odpowiedzialny

• rozumie innych i potrafi z nimi współpracować

• dba o swoje zdrowie i otoczenie • jest wysportowany

• posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

• nie boi się podejmować nowych wyzwań.


Osiągnięcie tych ambitnych celów nie jest proste i wymaga od nauczycieli dobrego przygotowania merytorycznego oraz dużego zaangażowania osobistego. Ale tacy są nasi nauczyciele. Z pasją oddają się pracy resocjalizacyjnej stosując różnorodne metody i formy pracy a w szczególności:

• Dobrze przygotowane w oparciu o szkolny program wychowawczy i profilaktyczny scenariusze lekcji do dyspozycji wychowawcy klas pozwalają stworzyć zespół klasowy będący w stanie podołać wszelkim problemom. Podstawową sprawą jest doskonałe poznanie uczniów i ich problemów oraz zdobycie zaufania niezbędnego do skutecznej pracy wychowawczej. Dobry zespół klasowy potrafi rozwiązywać problemy zarówno wychowawcze jak i pokonywać trudności dydaktyczne w oparciu o samopomoc koleżeńska.

• Indywidualna praca z uczniami. Uczniowie zdolni mogą poszerzać swoje umiejętności i zainteresowania zaś słabsi nadrabiają zaległości. Ważnym elementem tej pracy są pozytywne wzmocnienia w postaci nagród za podjęcie dodatkowej pracy nad sobą.

• Rozmowy indywidualne prowadzące do rozwiazywania bieżących problemów uczniów. Nauczyciele są zawsze otwarci na potrzeby uczniów i nigdy nie odmawiają poświęcenia im swojego czasu.

• Konkursy i zawody międzyszkolne pozwalają na porównanie swoich sił z uczniami ze szkół środowiskowych. Stanowią formę dopingu do wytężonej pracy by móc konkurować z najlepszymi. Pozwalają poszerzyć wiedzę i nabyć umiejętność rywalizacji. Uczniowie dowiadują się , że sukces wymaga solidnej pracy, ale za to smakuje podwójnie.

• Zawody sportowe do których nasi uczniowie są szczególnie predystynowani dają im najwięcej możliwości do satysfakcji ze zwycięstwa. Rywalizacja sportowa spełnia niebagatelna rolę w rozwijaniu pożądanych cech osobowościowych i wychowaniu. O sukcesach naszych uczniów świadczą dwie gabloty pełne zdobytych pucharów i innych trofeów.

• Wycieczki szkolne naukowe, kulturalne i krajoznawcze są forma nagrody za całoroczną pracę. Uczniowie maja okazje poznać: Centrum nauki „Kopernik”, nowe technologie na targach poznańskich i innych, muzea w naszej okolicy, ciekawe filmy i sztuki teatralne. Wychowawcy wraz z uczniami wybierają gdzie chcą pojechać.

• Gazetki ścienne są dla uczniów okazją wykazania się talentami plastycznymi i wiedza na różne tematy. Praca nad nimi poszerza wiedzę i pozwala upiększyć szkołę. Świadczy też o dbałości uczniów i nauczycieli o estetykę szkoły.

• Edukacyjne projekty gimnazjalne są okazją do integrowania się zespołu klasowego. Uczą współpracy ale również rywalizacji. Rozbudzają ambicje i zainteresowania uczniów. Uczą odpowiedzialności za wspólne dzieło i poszanowania dla niego. Dobrze przemyślany i przeprowadzony projekt gimnazjalny to sukces wychowawczy i dydaktyczny.

• Prowadzone zajęcia dla uczniów na pływalni miejskiej w Żyrardowie są okazją do zdobycia i doskonalenia umiejętności pływackich.