Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Warsztaty szkolne

OFERTA RESOCJALIZACYJNA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Pobyt wychowanka w naszym zakładzie to czas, w którym ma możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, wybrania odpowiedniego zawodu z uwzględnieniem swoich zainteresowań i predyspozycji. To czas na zdobycie wiedzy i umiejętności fachowych w wybranym przez siebie zawodzie, które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy po opuszczeniu zakładu i powrotu do społeczeństwa.

Każdy nieletni przebywający w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie:

• zasadniczej szkoły zawodowej w formie nauki zawodu

• szkoły branżowej w formie nauki zawodu

• gimnazjum w formie przygotowania do wykonywania określonej pracy.

Wychowankowie mają możliwość kształcenia się w następujących kierunkach:

- kucharz,

- stolarz,

- ślusarz,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- ogrodnik.

Dzięki kształceniu w różnych w kierunkach, które odpowiadają również potrzebom rynku pracy wychowankowie mają możliwość wyboru nauki odpowiedniego zawodu dostosowanego do ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie placówki w warsztatach szkolnych, którymi kieruje kierownik warsztatów.

Każdy nowo przyjęty wychowanek odbywa rozmowę z kierownikiem warsztatów dotyczącą wyboru kierunku kształcenia, zostaje poinformowany o regulaminach i zasadach obowiązujących w warsztatach szkolnych. Wychowanek zostaje również zapoznany z prawami i obowiązkami wychowanka uczącego się i pracującego w warsztatach szkolnych oraz oczekiwaniami jakie stawia się przed wychowankiem.

Wychowankowie są przydzieleni do poszczególnych grup szkolenia zawodowego pod opiekę nauczycieli zawodu. Nauczyciele zawodu przedstawiają wychowankowi zakres wymaganych umiejętności praktycznych i teoretycznej wiedzy zawodowej , które są zawarte w programach nauczania oraz czuwają nad ich zdobywaniem przez wychowanków.

Kształcenie zawodowe wychowanków prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi programami nauczania w danym zawodzie. Nauczyciele zawodu realizują programy nauczania poprzez naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz przygotowanie dla wychowanków różnych prac szkoleniowych – produkcyjnych związanych z nauczanym zawodem.

Kształcenie zawodowe odbywa się w budynkach warsztatowych oraz klasopracowniach przedmiotów zawodowych. Są one odpowiednio wyposażone w maszyny, narzędzia i elektronarzędzia, środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne. Są również przygotowane do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Wychowankowie wykonują różne prace związane z nauczanym zawodem, m.in. przy produkcji i montażu mebli z drewna i płyty wiórowej, prace ślusarskie, prace remontowo-wykończeniowe, prace ogrodnicze na terenie placówki oraz prace w stołówce zakładowej.

W zależności od wieku, możliwości rozwojowych wychowanka, jego potrzeb i zainteresowań w pracy dydaktyczno- wychowawczej w warsztatach szkolnych wykorzystywane są różne środki i metody prowadzenia zajęć. Sposób kształcenia dostosowany jest do możliwości psychofizycznych i intelektualnych wychowanka.

W warsztatach szkolnych w Studzieńcu funkcjonuje autorski system oceniania wychowanków za naukę, pracę i zachowanie w czasie zajęć warsztatowych, który motywuje wychowanków do nauki i zdobywania umiejętności zawodowych, a ponadto umożliwia wychowankom zaprezentowanie swoich osiągnięć i aktywne uczestniczenie w procesie resocjalizacji.

W ramach zajęć praktycznych nauczyciele zawodu organizują także wychowankom wycieczki do zakładów pracy, hurtowni, na wystawy oraz targi branżowe, w czasie których wychowankowie mają również możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami oraz z nowymi materiałami i technologiami .

Również w ramach zajęć praktycznych organizowane są w warsztatach szkolnych pokazy wykorzystania elektronarzędzi i materiałów prowadzone przez renomowane firmy, m.in. WAGNER, FESTOOL, w trakcie których wychowankowie mają również możliwość poznania nowoczesnych elektronarzędzi i materiałów.

 

Przygotowanie do usamodzielnienia.

 

W trakcie szkolenia zawodowego wychowankowie mają czas na zdobycie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji , które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy i powrotu nieletniego do społeczeństwa.

W ramach usamodzielnienia nieletniego nauczyciele zawodu kształtują u wychowanków prawidłowe nawyki dbałości o narzędzia, dbałości o stanowisko pracy, przestrzeganie przepisów BHP, wykonywanie zadań zgodnie ze standardami technologicznymi. Przeprowadzą również zajęcia z wychowankami pod kątem możliwości znalezienia pracy w swoim zawodzie w miejscu zamieszkania i okolicy.

W warsztatach szkolnych organizowane są kursy zawodowe dla wychowanków przy udziale podmiotów zewnętrznych, które mają na celu zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez wychowanków. Organizowane są kursy prawa jazdy, kurs spawacza , operatora wózków widłowych i inne w zależności od potrzeb danych wychowanków.

Na podstawie zawartego porozumienia wychowankowie w ramach praktyk zawodowych mogą być zatrudniani w dwóch podmiotach działających przy zakładzie poprawczym : w instytucji gospodarki budżetowej i w spółdzielni socjalnej.

Wykonywanie pracy w czasie praktyk zawodowych umożliwia nieletnim nie tylko zdobycie umiejętności zawodowych, ale przyczynia się również do ich rozwoju moralnego i społecznego oraz daje im niezależność finansową w placówce, tj. możliwość uczciwego zarobienia pieniędzy na własne wydatki. Jest też alternatywą dla ćwiczeń siłowych, organizuje czas w ciągu dnia, stwarza im perspektywę skutecznego powrót do środowiska.

Dla zwalnianego z placówki wychowanka zdobyte umiejętności i zdobyte kwalifikacje mają dużą wartość, gdyż dają mu szansę na samodzielne utrzymanie się na wolności.

Żadne dotychczas stosowane formy pomocy finansowej po opuszczeniu placówki nie odnoszą tak dobrej skuteczności w usamodzielnianiu, jak szybkie pozyskanie przez nieletniego pracy w wyuczonym zawodzie.