Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Warsztaty szkolne

 

Wychowankowie przebywający w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu mają możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Każdy nieletni przebywający w naszej placówce jest przygotowywany do wykonywania zawodu. W warsztatach szkolnych w Studzieńcu obowiązuje zasada „wychowania poprzez pracę ”.
Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie:
 • zasadniczej szkoły zawodowej w formie nauki zawodu
 • gimnazjum w formie przygotowania do wykonywania określonej pracy.
Zajęcia praktyczne wychowankowie odbywają na terenie placówki w warsztatach szkolnych.
Wychowankowie mają możliwość kształcenia w następujących kierunkach:
 
 •  kucharz
     
 • stolarz
      
 • ślusarz
      
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
      
 • ogrodnik
      
 
 
 
Kształcenie zawodowe wychowanków prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi programami gimnazjum i szkół zawodowych oraz programami szkolenia rzemieślniczego. Warsztaty szkolne są integralną częścią szkół w zakresie organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, dydaktycznej i wychowawczej. Wychowankowie gimnazjum przyuczają się do zawodu ślusarz, stolarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i ogrodnik, natomiast w szkole zawodowej uczą się w zawodzie ślusarz, stolarz, kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wychowankowie uczestniczą w procesie szkolenia i produkcji pod kierunkiem 8 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wszystkich zapoznawano wcześniej z przepisami bhp i regulaminami warsztatów. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie podlegają bezpośrednio nauczycielowi zawodu w godzinach: I zmiana 8.00 – 11.30; II zmiana 11.30 – 15.00 i zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez niego.
W czasie pracy mają jedną przerwę 15 minutową na każdej zmianie. Wychowankowie w trakcie szkolenia zawodowego mają obowiązek:
 • postępować wg. regulaminów obowiązujących w warsztatach,
 • przestrzegać zasad i przepisów BHP i p.poż.
 • przed przystąpieniem do pracy przebrać się w odzież roboczą,
 • pozostać na stanowisku pracy i opuścić je tylko za zgodą nauczyciela,
 • utrzymywać czystość w miejscu pracy.

     
 

 
Wychowankowie wykonują różne prace m.in. przy produkcji i montażu mebli z drewna i płyty wiórowej, prace ślusarskie, prace remontowo-wykończeniowe, prace ogrodnicze w parku i na 10-hektarowym terenie całej placówki, prace w stołówce zakładowej. Wychowankowie pracują również w stajni IGB Mazovia, przy obrządku i obsłudze koni. W zamian mają możliwość nauki jazdy konnej.
Poza tym wychowankowie wyjeżdżają do pracy poza teren zakładu, do pomocy przy montażu mebli oraz pomocy przy pracach remontowych w różnych instytucjach państwowych oraz u osób prywatnych. Wyjeżdżają również do pracy w Kwiaciarskim Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
Ponadto w okresie żniw i sianokosów wychowankowie pracują w gospodarstwie rolnym funkcjonującym przy instytucji gospodarki budżetowej.
Wychowankowie odbywający praktyki zawodowe za wykonywane prace szkoleniowo-produkcyjne mogą otrzymywać stypendium zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto na podstawie zawartego porozumienia wychowankowie w ramach praktyk zawodowych są zatrudniani w instytucji gospodarki budżetowej. Szeroki asortyment wyrobów i usług świadczonych przez IGB to możliwość dla wychowanków nauki i wykonywania przydzielonych zadań zgodnie z obowiązującymi standardami technologicznymi w danym zawodzie.
Warsztaty szkolne w Studzieńcu poza budynkami warsztatowymi posiadają również klasopracownie przedmiotów zawodowych. Są one odpowiednio wyposażone w maszyny i elektronarzędzia, środki audiowizualne, dzięki czemu jest w nich możliwość przygotowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz. Dzięki dobremu wyposażeniu, wychowankowie mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami, narzędziami i nowymi technologiami.

 

     

 

W warsztatach szkolnych w Studzieńcu funkcjonuje autorski system oceniania wychowanków za naukę, pracę i zachowanie w czasie zajęć warsztatowych, który motywuje wychowanków do nauki i zdobywania umiejętności zawodowych, a ponadto umożliwia wychowankom zaprezentowanie swoich osiągnięć i uczestniczenie w procesie resocjalizacji.
W ramach zajęć praktycznych nauczyciele zawodu organizują także wychowankom wycieczki do innych zakładów pracy, do hurtowni, na wystawy, targi branżowe, w czasie których wychowankowie mają również możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami, których nie ma w naszych warsztatach, z nowymi technologiami i materiałami.
Również w ramach zajęć praktycznych organizowane są w warsztatach pokazy wykorzystania elektronarzędzi i materiałów przez renomowane firmy m.in. BOSCH, FESTOOL, w trakcie których wychowankowie mają również możliwość poznania nowoczesnych elektronarzędzi i materiałów.
Pobyt w naszym zakładzie to czas, w którym wychowanek ma możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, wybrania odpowiedniego zawodu z uwzględnieniem swoich zainteresowań i predyspozycji. To czas na zdobycie wiedzy i umiejętności fachowych w wybranym przez siebie zawodzie, które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy po opuszczeniu zakładu i powrotu do społeczeństwa.

     

 

Dzięki kształceniu w różnych w kierunkach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy, wychowankowie mają możliwość wyboru nauki odpowiedniego zawodu dostosowanego do ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji.
Każdy nowo przyjęty wychowanek odbywa rozmowę z kierownikiem warsztatów, w trakcie której poza możliwością wyboru kierunku kształcenia zostaje poinformowany o regulaminach i zasadach obowiązujących w warsztatach szkolnych. Wychowanek zostaje zapoznany z prawami i obowiązkami wychowanka uczącego się i pracującego w warsztatach szkolnych oraz oczekiwaniami jakie stawia się przed wychowankiem. Zakres wymaganych umiejętności praktycznych i teoretycznej wiedzy zawodowej, które są zawarte w programach nauczania przedstawiają wychowankowi nauczyciele zawodu.
W zależności od wieku, możliwości rozwojowych wychowanka, jego potrzeb i zainteresowań w pracy dydaktyczno-wychowawczej w warsztatach szkolnych wykorzystywane są różne środki i metody prowadzenia zajęć. Sposób kształcenia dostosowany jest do możliwości psychofizycznych i intelektualnych wychowanka. Nauczyciele zawodu realizują programy nauczania poprzez przygotowanie dla wychowanków różnych prac szkoleniowych oraz poprzez udział w praktykach zawodowych przy produkcji wyrobów i usług przemysłowych oraz usług dla ludności.
Wychowankowie mają możliwość pogłębiania swoich umiejętności praktycznych poprzez udział w praktykach zawodowych organizowanych w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”.